หน้าหลัก   l   โปรแกรมทัวร์ทั่วไทย   l   โปรแกรมทัวร์ต่างแดน   l   เกี่่ยวกับบริษัท   l   ติดต่อบริษัท
 
   
 

เกาะปีนัง มาเลเซีย
กำหนดการเดินทาง


 

 

 

06.00 น.  


10.00 น. 

12.00 น.
จากนั้น


16.00 น.
19.00 น

หาดใหญ่ เจนนี่ จัดรถปรับอากาศ รับท่านที่จุดนัดพบ  เดินทางสู่ด่านจังโหลน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ
ด่านไทย-มาเลเซีย มุ่งหน้าสู่เกาะปีนัง ผ่านสะพานปีนังที่ยาวเป็นอันดับสามของโลก ความยาวกว่า 13.5 กิโลเมตร
ซึ่งทอดยาวจากชายฝั่งบัตเตอร์เวอร์ธเชื่อมกับเกาะปีนัง ระหว่างทางบริการอาหารเช้า (1) บนรถ (อาหารกล่อง) 
ถึงเกาะปีนัง นั่งรถชมวิถีชีวิตชาวปีนัง ย่านเมืองเก่า  ก่อนนำท่านสู่สถานีรถราง เพื่อขึ้นปีนังฮิลล์
ชมทัศนียภาพเมืองปีนัง
รับประทานอาหารกลางวัน (2) ที่ภัตตาคาร
นำชมวัดเขาเต่า (Kek  Lock  Si  Temple) ซึ่งเป็นวัดจีนในรัฐปีนังที่ใหญ่ และสวยงามที่สุดในประเทศมาเลเซีย
พร้อมช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ก่อนนำชมวัดไทย (วัดไชยมังคลาราม) และวัดพม่า ซึ่งอยู่ตรงข้ามฟากถนน
พร้อมรับฟังประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ
นำท่านเดินทางกลับ ระหว่างทางบริการอาหารว่าง (๑)  และแวะช้อปปิ้งที่ดิวตี้ฟรี  
ถึงหาดใหญ่ / สงขลา โดยสวัสดิภาพ  เจนนี่ ทัวร์ ต้องอำลาทุกท่านที่นี่


 


 

***หมายเหตุ  โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสม แต่ให้แน่ใจว่าบริษัทฯ เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณ

 


อัตราค่าบริการท่านละ
อัตรานี้รวม     

 

1. รถปรับอากาศ พร้อมไกด์ท้องถิ่นมาเลเซียตามกฏหมาย
2. เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
3. ประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละ 200,000 บาท
4. อาหาร 2 มื้อ อาหารว่าง ๑ มื้อ  พร้อมเครื่องดื่มตลอดเส้นทาง
5. บริการถ่ายภาพประทับใจลงแผ่น VCD

อัตรานี้ไม่รวม        
1. ค่ารถรางขึ้นปีนังฮิลล์ ( 4 ริงกิจ)
2. กรณีไม่มีหนังสือเดินทาง เพิ่มท่านละ 150 บาท เพื่อจัดทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราวซึ่งใช้ได้
เพียงครั้งเดียว หลักฐาน คือ สำเนาบัตรประชาชน

สิ่งทีควรเตรียมไป  กล้องถ่ายภาพ  ยาประจำตัว  อื่น ๆ ที่เหมาะสมในการเดินทาง
*** การเดินทางกับบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย
*** ไม่จำเป็นต้องแลกเงินมาเลเซียจำนวนมากเนื่องจากบางจุดของปีนังก็รับเงินไทย***

   


 
 
บริษัท หาดใหญ่เจนนี่ทัวร์ จำกัด   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเ ลขที่ 41-00286
268 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-220768 , 086-6971537     E-mail : >>   kaijennytour@hotmail.com
---------------------------------------------------------------------------------------------
© // Copyright ,2009 All rights reserved : design by >>